• Onderwijsaanbod

  Visie op leerstofaanbod

  De Parel Haarlem | Speciaal onderwijs - Revalidatie - Zorg
 • Onderwijsaanbod

  Visie op leerstofaanbod

  De Parel Haarlem | Speciaal onderwijs - Revalidatie - Zorg
 • Onderwijsaanbod

  Visie op leerstofaanbod

  De Parel Haarlem | Speciaal onderwijs - Revalidatie - Zorg
 • Onderwijsaanbod

  Visie op leerstofaanbod

  De Parel Haarlem | Speciaal onderwijs - Revalidatie - Zorg
 • Onderwijsaanbod

  Visie op leerstofaanbod

  De Parel Haarlem | Speciaal onderwijs - Revalidatie - Zorg

Visie op leerstofaanbod

Op De Parel is sprake van een breed leerstofaanbod, afgestemd op de individuele leerling. Wij streven naar een doorgaande lijn voor ieder kind. De leerlijnen voldoen aan de kerndoelen. Voor de uitwerking van de kerndoelen volgen we de leerlijnen van het CED. Het onderwijsaanbod is dus niet gekoppeld aan een bepaalde groep of aan een bepaalde leeftijd maar is gekoppeld aan het leerling-profiel in combinatie met leeftijd.
De leerstof wordt, indien mogelijk, in één groep op drie niveaus aangeboden.
Tevens worden de leerlijnen gebruikt voor planning, registratie en verwachtingen t.a.v. te behalen doelen voor de individuele leerling, zodat voor iedere leerling wordt gestreefd naar maximale leeropbrengsten. Door middel van deze resultaatgerichte werkwijze wordt de leerling voorbereid op de toekomstige leef- en werksituatie.

Ontwikkelingsperspectief (OPP)

Het ontwikkelingsperspectief is een document waarin het verwachtte uitstroomprofiel voor het kind benoemd en vastgesteld wordt:
• is de basis voor opbrengstgericht werken;
• plant het onderwijs aan de leerling voor langere termijn;
• wordt jaarlijks vastgesteld, geëvalueerd en bijgesteld;
• wordt met ouders besproken en opgesteld (educatief partnerschap).

Uitgangspunten

• Het leerstofaanbod op De Parel vertoont een doorgaande lijn door de gehele school: van kleuter tot de leerling de school verlaat.
• Er is sprake van een breed onderwijsaanbod gericht op het verwerven van kennis, vaardigheden, houdingen en bewegen. Het is zowel praktisch als theoretisch gericht.
• Het leerstofaanbod bereidt leerlingen voor op de toekomstige woon-, werksituatie en vrijetijdsbesteding.
• Het leerstofaanbod is samengevat in leerlijnen en methodes door de hele school.
• Er is een werkwijze met duidelijke meetbare (smart geformuleerde) doelen.
• Het leerstofaanbod wordt planmatig aangeboden (groepsplan).
• Het leerstofaanbod is afgestemd op de onderwijsbehoefte van de leerling.
• Het leerstofaanbod komt tegemoet aan relevante verschillen tussen leerlingen.
• Het leerstofaanbod voldoet aan de kerndoelen voor basisonderwijs en aan zeer moeilijk lerende kinderen.
• Het leerstofaanbod is gevarieerd en flexibel.
• Het leerstofaanbod wordt bij de LG zoveel mogelijk volgens methoden voor basisonderwijs aangeboden en indien mogelijk voor methodes t.b.v. het ZML onderwijs.
• De bij de leerstof behorende materialen zijn van goede kwaliteit en in ruime mate aanwezig.

Werkwijze

• Op basis van toetsen en observaties wordt het niveau voor een leerling per vakgebied vastgesteld (tenminste voor de domeinen Nederlandse Taal en Rekenen).
• In de groep wordt gewerkt met maximaal 3 instructiegroepen samengesteld uit kinderen die ongeveer op hetzelfde niveau zitten.
• Voor kinderen die binnen het groepsplan voor 3 instructiegroepen niet kunnen worden ingedeeld wordt bij uitzondering een apart plan opgesteld.