Cultuuronderwijs

Cultuuronderwijs

Cultuuronderwijs mag binnen goed onderwijs niet ontbreken, gezien het belang van cultuur in onze maatschappij. Voor onze school geldt dat ook op een andere manier. Cultuuronderwijs geeft onze leerlingen, met hun verschillende beperkingen op fysiek, cognitief en sociaal-emotioneel gebied kansen om zich te ontplooien, omdat veel vakgebieden juist zonder die drempels kunnen worden ervaren en beleefd. De leerlingen leren zo hun eigen talenten te ontdekken. Door cultuuronderwijs een stevige plaats in het onderwijs te geven, worden de leerlingen en hun talenten serieus genomen en kunnen ze zich ontwikkelen in een prettige, veilige en uitdagende omgeving.

Svennie Waanders en Vincent Lamers zijn de ICC’ers (Interne Cultuur-coördinatoren) op onze school en samen met een aantal andere collega’s vormen zij de Cultuurwerkgroep. De Cultuurwerkgroep draagt zorgt voor een doorgaande lijn en komt maandelijks bij elkaar.

Binnen het cultuuronderwijs komen er elk schooljaar een aantal onderdelen terug. Hoewel het proces binnen het cultuuronderwijs een belangrijke plaats inneemt, vinden we jezelf op een positieve manier leren presenteren voor onze kinderen van belang. Rond de Kinderboekenweek, rond Kerstmis, in het voorjaar en aan het eind van het schooljaar zijn er presentaties, waarbij leerlingen zich presenteren voor hun medeleerlingen en/of ouders. Eén van de presentaties is de afsluiting van het jaarlijkse cultuurproject. Dit project heeft elk jaar een ander thema. We werken in een menustructuur waarbij elk jaar een ander vakgebied centraal staat. Binnen het project komen de leerlingen in aanraking met kunstenaars/docenten van buiten school die met hun professionele en artistieke inbreng kwaliteit meenemen en verwondering te weeg kunnen brengen. Daarnaast gaan ook de leerkrachten, assistenten en paramedici actief binnen het thema van het cultuurproject met de leerlingen aan de slag.

Naast dit jaarlijkse cultuurproject zijn er ook andere vaste cultuurmomenten in het jaar. Er wordt elk jaar aandacht besteed aan de Kinderboekenweek, rond Kerstmis is er een concert met professionele muzikanten in samenwerking met de stichting Live Music Now en tenslotte is er een samenwerking met het Teylers museum, waardoor een aantal groepen elk jaar werkstukken maken, die in het museum komen te hangen en we ook het museum kunnen bezoeken. Last but not least: elke leerling krijgt elke week muziekles van een vakleerkracht muziek.

Actueel:

We naderen het einde van het schooljaar en daarom hebben onze vakleerkracht muziek, Vincent Lamers en logopediste Anjo een gebarenliedje opgenomen: vakantie, vakantie vakantie!