• De Parel Haarlem | Speciaal onderwijs - Revalidatie - Zorg

Visie van De Parel

Alle kinderen hebben recht op hoogwaardig en toekomstgericht onderwijs. Leerlingen moeten zich daarom optimaal kunnen ontwikkelen in een prettige, veilige en uitdagende leeromgeving. Veilig betekent ook dat risico’s mogen, evenals eisen stellen en richting geven. Goed opgeleide en gemotiveerde personeelsleden zijn daarbij van cruciaal belang. De betrokkenheid van ouders/verzorgers als educatieve partner is noodzakelijk. Wij staan open voor nieuwe ontwikkelingen en hebben de moed om ontwikkelingen aan te gaan waarvan het proces en het eindresultaat van te voren niet geheel duidelijk zijn.

Visie op “Passend Onderwijs”

Meedoen betekent voor elke leerling een school zo dicht mogelijk bij huis. Wij zetten onze expertise in om te zorgen dat het kind als leerling van de reguliere school in de buurt kan meedoen. Als dat echt niet lukt, zorgen we voor een plek op onze school. Onze expertise is gericht op kinderen met een motorische beperking, meervoudig gehandicapte kinderen, chronische zieke kinderen en langdurig zieke kinderen. Vanuit de verbrede toelating zijn ook andere kinderen welkom op onze  school, met een andere zorgbehoefte/ onderwijsbehoefte. Dit is geen verbreding van onze focus, wel het scheppen van ruimte en het ‘nooit nee zeggen vanuit de regeltjes’. Als ouders en de scholen het eens zijn is plaatsing geen probleem.

Daarnaast begeleidt ons Team Passend Onderwijs in combinatie met School Skills Lab scholen en andere instanties om vraagstukken op te lossen die er liggen op het gebied van onze vorm van onderwijs, speciale zorg (motoriek) en revalidatie. Onder de tab Expertise vindt u hierover meer informatie.

Samenwerking en educatief partnerschap

Het is onze ambitie om door middel van een integrale aanpak en ieder vanuit zijn eigen specifieke deskundigheid een bijdrage te leveren aan een positieve, optimale ontwikkeling van de leerling.

Op De Parel is de ouder een educatief partner. Bij het bespreken van het ontwikkelingsperspectief maken we gebruik van elkaars expertise. Samen denken ouders en school na over wat hun kind/leerling nodig heeft om met plezier naar school te gaan en er optimaal te kunnen leren.

Manifest Speciaal onderwijs

https://lerarentekort.spaarnesant.nl/

Samen met de ouders worden de positieve en belemmerende factoren op sociaal-emotioneel gebied, werkhoudingsaspecten en zelfredzaamheid besproken. Vanuit deze inzichten wordt een aanpak opgesteld (de onderwijsbehoefte) waarbij het kind zich optimaal kan ontwikkelen. Ouders en leerkrachten kunnen elkaar buitengewoon waardevolle tips geven, zolang maar duidelijk is dat leerkrachten uiteindelijk beslissen over het onderwijs en ouders over de opvoeding.
Voor kinderen is het van groot belang dat de samenwerking tussen hun leerkracht en ouders constructief verloopt. Zij hebben leerkrachten en ouders nodig die op één lijn zitten, dit geeft kinderen veiligheid en houvast.

Ontwikkeling, leertijd en revalidatie

Op onze school hebben we leerlingen met complexe problematiek. Het is belangrijk dat alle partijen; ouders, onderwijs en revalidatie goed met elkaar samen werken en op 1 lijn zitten.
Door de verschillende expertises af te stemmen en te bundelen ondersteunen en versterken we elkaar. Het onderwijs en revalidatieprogramma wordt integraal en in een juiste balans aanboden. Hierdoor worden de mogelijkheden van een leerling zo goed mogelijk benut.

We gaan respectvol met elkaar om. We accepteren iedereen ongeacht afkomst, religie, seksuele geaardheid of handicap. Een goede balans tussen rekening houden met en eisen stellen aan zal altijd gezocht moeten worden, conflicten horen daar ook bij. De school gaat uit van het pedagogisch klimaat dat is gebaseerd op de pedagogische basisbehoeftes te weten: relatie, autonomie en competentie.

Hoe je als mens volwaardig in het leven staat is niet te toetsen. We volgen en meten de resultaten van onze leerlingen wel met behulp van onze schoolstandaarden bij de leerlijnen die we hanteren. Maar resultaten zijn alleen bespreekbaar als ze in het perspectief van de totale ontwikkeling worden geplaatst. Dus ook qua leerbaarheid, flexibiliteit, inzet, werkhouding, enzovoort. We streven gericht naar concrete en meetbare resultaten, maar we beseffen dat zij verre van alles bepalend zijn. We werken opbrengstgericht. Het onderwijs is aanbodgericht en wordt bepaald door de wettelijke eindtermen, de revalidatie werkt vraaggericht.

Vacature(s) op de Parel:

Vacature leerkracht SO de Parel 2,5-3 dgn 

Meld je kind aan

Onze school, de Parel, is bedoeld voor kinderen met een lichamelijke handicap of ziekte die van dien aard is, dat het volgen van onderwijs op een gewone basisschool niet mogelijk is. Hebben kinderen behalve een lichamelijke handicap ook een verstandelijke handicap ook dan vinden ze bij ons een plaatsje. Deze laatste groep krijgt specifiek onderwijs. De kinderen die alleen een lichamelijke handicap hebben of langdurig ziek zijn volgen, weliswaar aangepast, het lesprogramma van de reguliere basisschool.