• Naar school gaan zoals iedereen

  De Parel Haarlem | Speciaal onderwijs - Revalidatie - Zorg
 • Naar school gaan zoals iedereen

  De Parel Haarlem | Speciaal onderwijs - Revalidatie - Zorg
 • Naar school gaan zoals iedereen

  De Parel Haarlem | Speciaal onderwijs - Revalidatie - Zorg
 • Naar school gaan zoals iedereen

  De Parel Haarlem | Speciaal onderwijs - Revalidatie - Zorg
 • Naar school gaan zoals iedereen

  De Parel Haarlem | Speciaal onderwijs - Revalidatie - Zorg
 • Naar school gaan zoals iedereen

  De Parel Haarlem | Speciaal onderwijs - Revalidatie - Zorg

Naar school gaan zoals iedereen

Alle kinderen hebben recht op hoogwaardig en toekomstgericht onderwijs, In het kader van Passend Onderwijs betekent meedoen voor elke leerling een school zo dicht mogelijk bij huis. Wij willen onze expertise inzetten om er voor te zorgen dat een kind als leerling van een reguliere school in de buurt mee kan doen.

Als dat niet lukt, zorgen wij voor een plek op onze school. Onze expertise is gericht op kinderen met een motorische beperking, meervoudig gehandicapte kinderen, chronisch en langdurig zieke kinderen. Vanuit de verbrede toelating zijn ook kinderen met een andere zorgbehoefte/onderwijsbehoefte welkom op onze school.

Samenwerking met ouders

Leerlingen moeten zich optimaal kunnen ontwikkelen in een prettige, veilige en uitdagende leeromgeving. Veilig betekent ook dat risico’s mogen, evenals eisen stellen en richting geven. Goed opgeleide en gemotiveerde personeelsleden zijn daarbij van cruciaal belang. De betrokkenheid van ouders/verzorgers als educatieve partner is noodzakelijk. De school streeft naar een goede samenwerking met ouders vanuit wederzijds vertrouwen en respect voor elkaars rol. Goed overleg met ouders is een basisvoorwaarde om tot de meest geschikte aanpak te komen, de ouder is een educatief partner en denkt mee over de plannen die worden opgesteld voor een kind.

Als het kind naar onze school komt, dan is dat vanwege de combinatie van onderwijs, verzorging, verpleegkundige begeleidingen en (frequente) revalidatie. Doordat de revalidatiebehandelingen in het dagprogramma van de leerling worden opgenomen, versterken onderwijs en zorg elkaar. Het is aan de school om naast de hoofdvakken (taal en rekenen) en de eventuele revalidatie een evenwichtige keuze te maken voor het kind uit de andere kennisgebieden en vaardigheden (zoals bv. techniek, muziek, cultuur, expressie) die binnen de beschikbare tijd kunnen worden aangeboden. Door te zoeken naar de optimale balans op weekbasis streeft de school naar de meest effectieve combinatie van onderwijs- en revalidatieaanpak.

Opbrengstgericht werken

Hoe je als mens volwaardig in het leven staat is niet te toetsen. We volgen en, als dat mogelijk is, meten we de resultaten van onze leerlingen. De resultaten zijn alleen bespreekbaar als ze in het perspectief van de totale ontwikkeling van een leerling worden geplaatst. Dus ook qua leerbaarheid, flexibiliteit, inzet, werkhouding, enzovoort. We streven gericht naar concrete en meetbare resultaten, maar we beseffen dat zij verre van alles bepalend zijn. We werken opbrengstgericht. Het onderwijs is aanbodgericht en wordt bepaald door de wettelijke eindtermen, de revalidatie werkt vraaggericht.

Het is onze ambitie om door middel van een integrale aanpak en ieder vanuit zijn eigen specifieke deskundigheid een bijdrage te leveren aan een positieve, optimale ontwikkeling van de leerling.

Meld je kind aan

Onze school, de Parel, is bedoeld voor kinderen met een lichamelijke handicap of ziekte die van dien aard is, dat het volgen van onderwijs op een gewone basisschool niet mogelijk is. Hebben kinderen behalve een lichamelijke handicap ook een verstandelijke handicap ook dan vinden ze bij ons een plaatsje. Deze laatste groep krijgt specifiek onderwijs. De kinderen die alleen een lichamelijke handicap hebben of langdurig ziek zijn volgen, weliswaar aangepast, het lesprogramma van de reguliere basisschool.